| Фредерик Шопен, бр. 2, лок. 4, 1000 Скопје, Р.Македонија | тел/факс: +389 (0)2 323 22 11 |
[e-mail: office(at)promoteam.mk]